رگلاتور اکسیژن- طرح ژاپنی

رگلاتور اکسیژن- طرح ژاپنی

ITEM CODE :OR02

اطلاعات محصول

DROP FROGEDبدنه مقاوم تولیدشده از برنـــج به روش
مجهز به شیر تنظیـــــــــــــــــــــم برنجی با دوام بــــــــــــــــــالا
BAR,PSIدرجه‌های نشـــــــــــــــــــــــانگر بزرگ با دو مقیاس
EN ISO 2503تولیدشده تحت استـــــــــــــــــــاندارد ایمنی

S.T.A