فنرهای پشت درب ۹۹۰۳نمره۳

فنرهای پشت درب ۹۹۰۳نمره۳

Model : 9903

اطلاعات محصول

حــــــــــــــــــــداکثــــــــــروزن درب : 65 کیلو گــــــــــــرم
حــــــــــــــــــــداقــــــــــل وزن درب : 20 کیلوگــــــــــــرم
حـــــــداکثــر پهنای درب : 96/5 ســـــــــانتیمــــــــتر
کنـتــــــــــــرل کامل هیدرولیکی با دو پمپ/ دو زمانه
دارای دو حالت تنظیم برای درب های راست یا چپ بازشو
عمر مفید 500 هزار بار باز یا بســــتــــــــــــــــــــه شدن
قــــــــابلیت نصب بر روی درب های سمـــت داخل
پیچ وگـــــــــــــــــــلاژ تمام برنجی قابل تنظــــــــــــــــیم
همراه با الگوی نصب ،ضمانت نامه وکارت راهنمای نصب
کشور سازنده: ژاپن

RYOBI