قفــــل فرمان اس تی آ

قفــــل فرمان اس تی آ

item code : OKL6008A

اطلاعات محصول

دارای سیلنــــــــــــــدر تمام بــــــــــــرنج
II : کـلاس ایــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنی
قابلــــــــــــــــــیت نصـــــــــــــــب بر روی اکثر فـــــــــرمان خــــــــــــــــــــــودرو ها
دارای 1 عـــــــــــــدد کـــــــــــــــلید کامپیوتــــــــری چـــــــــــــــــــراغ دار
همــــــــــــــــــراه 1 عدد کلیــــــــــد کامپیـــــــــــوتری بدون چــــــــــــراغ
جـــــــــــنس بــــــــدنه از آلیـــــــــاژ فـــــــــــــــولاد ضد زنگ کــــــــــروم
کشور سازنده : چین

S.T.A