مشعل برش زینسر

مشعل برش زینسر

item code : G01-400

اطلاعات محصول

متریال ساخته شده از جنـس بـــــــرنج
دسته مشعل برش از جنس آلومینیــوم
دارای دو شیر جهت کنترل فشار هوا وگاز ورودی
HOT FORGEDتولیـــــــــــــد شـــــــــــــده به روش
نوع جــــــــــــــــــــــــــوش:گـــــــــازی
مقاوم دربرابر حــــــــــرارت وســـــایش
#۱/#۲/#۳/#۴سایــــــــــزســــــــــــوزن نـــــــــــــــــــــــــــــــازل
۰/۸۰mm,۱/۲۰mm,۱/۴۰mm,۱/۶۰mmقطر سوراخ های نازل
۴۰,۰/۳۵,۰/۲۵,۰/۲۰ فشـــــــــــار اکسیژن (بار)
۰/۰۱-۱ :فشـــــــــــــــــــــــــــــــــار گـــــــــاز (بار)
made in : china

S.T.A