صفحه گرانیت بر

صفحه گرانیت بر

صفحه گرانیت بر ۲۳۰ میلی متر

Model : DM230

قطر تیغه: 230 میلی متر
قطر سوراخ: 2/22 میلی متر
حداکثر دور: 6600 دور در دقیقه
ارتفاع: سگمنت 10 میلی متر
حداکثر برش: 400 متر طول

صفحه گرانیت بر ۱۱۵ میلی متر

Model : DM115

قطر تیغه: 115 میلی متر
قطر سوراخ: 2/22 میلی متر
حداکثر دور: 13200 دور در دقیقه
ارتفاع: سگمنت 7 میلی متر
حداکثر برش: 400 متر طول

برش و سایش